Voorstellen uit het Regeerakkoord (1)

Geplaatst op 20 oktober 2017

Box 1, 2 en 3

Inkomstenbelasting Box 1

Schijventarief
Er komt een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5%. De tweede schijf begint bij een inkomen van € 68.600. Nu zijn er nog 4 schijven met het u bekende toptarief van 52%. Onbekend is nog hoe het tweeschijvenstelsel uitpakt voor de premieheffing volksverzekeringen.

Eigen woning / hypotheekrente
De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen van 3%-punt verlaagd naar het basistarief van 36,93%. Ter compensatie wordt het eigenwoningforfait vanaf 2020 verlaagd van 0,75% naar 0,6% van de WOZ-waarde. De regeling dat wie zijn hypotheek geheel heeft afgelost ook geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen wordt afgebouwd (afschaffing van de zogenaamde wet Hillen). Dit, door Wiegel “aflosboete” gedoopte, voorstel vindt niet ineens plaats, maar stapsgewijs in de komende 30 jaar.

Aftrekposten aftrekbaar tegen basistarief
Vanaf 2023 zijn alle aftrekposten nog slechts tegen het basistarief van 36,93% aftrekbaar. Het aftrektarief gaat vanaf 2020 in 4 jaar tijd met 3% per jaar omlaag. Of met “alle aftrekposten” ook inderdaad alle aftrekposten wordt bedoeld is nog onduidelijk. Het lijkt in elk geval te gelden voor de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling, de persoonsgebonden aftrek en de giftenaftrek.


Persoonsgebonden aftrek

De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald.

Particuliere monumentenbezitters blijven financieel gesteund worden. In deze kabinetsperiode voor 325 miljoen. Niet duidelijk is of de aftrek monumentkosten in huidige vorm blijft bestaan.


Inkomstenbelasting Box 2

Het Box 2 (aanmerkelijk belang-) tarief wordt in drie stappen verhoogd van 25% naar 27,3% in 2020 tot 28,5% in 2021. Deze verhoging hangt samen met een gelijktijdige verlaging van de vennootschapsbelasting van 25% naar 21% (voor winst boven de € 200.000) en van 20% naar 16% (voor winst tot € 200.000).

Wat betekent dit voor de totale belastingdruk op uitgekeerde winst (VPB plus IB) van een DGA? Nu is die  bij een winst tot € 200.000: 20% VPB + 25% * (100%-20%) IB ofwel totaal 40%. In 2021 wordt die 16% VPB + 28,5% * (100%-16%) IB ofwel totaal 39,94%. Dat lijkt dus alles mee te vallen. Let wel: uw huidige winstreserves in de BV zijn al belast geweest met het nu nog geldende (hoge) VPB-tarief. Daar hebt u dus slechts last van het hogere Box-2 tarief.  Waarschijnlijk hoopt de coalitie dat DGA’s hun oude winstreserves allemaal nog voor 2020 uitkeren.


Inkomstenbelasting Box 3

Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van € 25.225 naar € 30.000 (€60.000 voor fiscale partners). Het forfaitaire rendement wordt sneller gebaseerd op het werkelijk rendement van spaartegoeden: het spaargedeelte in de rendementsmix wordt voortaan gebaseerd op de spaarrente van een jaar geleden in plaats van vijf jaar geleden. Tenslotte zal in deze kabinetsperiode  een wetsvoorstel worden uitgewerkt om de vermogensrendementsheffing meer op basis van het werkelijk rendement te baseren.

Pagina 1 van 2512...1020...Minst recente »