Grootschalige taxplanning multinational bestreden met fraus legis

Geplaatst op 3 November 2015

Tax planning

Door een internationaal opererend bankenconcern zijn in de jaren 2004 tot en met 2008 aandelen in Nederlandse BV’s aangekocht met nog te realiseren boekwinst. Vervolgens hebben deze ‘winst-BV’s’ bij een Engelse concernvennootschap leningen opgenomen, variërend van honderden miljoenen tot meer dan 1 miljard. De opgenomen gelden werden als kapitaal gestort in verschillende buitenlandse concernvennootschappen. De op dat kapitaal ontvangen dividenden bleven in Nederland onbelast op grond van de deelnemingsvrijstelling. Tegelijk werd de aan de Engelse concernvennootschap betaalde rente in aftrek gebracht, waardoor effectieve belastingheffing over de door de BV’s gerealiseerde boekwinsten werd voorkomen. De belastingdienst weigert de renteaftrek. En wel met een beroep op “fraus legis”, ofwel “bedrog van de wet”.

Het hof stelt de inspectie in het gelijk. Het overweegt dat het hier gaat om een samenstel van handelingen dat is te kenmerken als een grootschalige taxplanning-structuur waarmee nét binnen de grens van de (letter van de) belastingwet wordt gebleven. De opzet had als volstrekt overwegend doel om de renteaftrek af te zetten tegen de ‘van derden gekochte’ belastbare winsten, en daarmee de effectieve belastingheffing over die winsten te verijdelen. Dat doel staat volgens het hof totaal haaks op doel en strekking van de belastingwet. Daarom acht het hof het leerstuk van fraus legis van toepassing op de structuur. De renteaftrek wordt geschrapt.

Pikant is vervolgens dat het hof wel de opgelegde boeten vernietigd. Het hof acht hierbij van belang dat in het maatschappelijk klimaat ten tijde van het opzetten en implementeren van de structuur, in de maatschappelijke kringen waarvan BV’s en haar adviseurs deel uitmaakten, structuren als deze als legaal en toelaatbaar werden beschouwd. Het hof is dan ook van oordeel dat het door belastingplichtige ingenomen standpunt als objectief pleitbaar moet worden aangemerkt. Er is dan geen ruimte voor een boete.

Er zijn nog geen berichten.